Τηλέφωνο: 2310-995176,
Fax: 2310-995172
E-mail: info@frl.auth.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και υποστηρίζεται από τα εργαστήρια των Τομέων του Τμήματος:
 • Εργαστήριο Διδακτικής των Γλωσσών  - Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας,
 • Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας - Τομέας Λογοτεχνίας, 
 • Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας Λόγου - Τομέας Μετάφρασης.
Image

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Λογοτεχνίας, της Διδακτικής της Ξένης Γλώσσας και της Μεταφρασεολογίας και η κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλεπόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες.
Σκοποί του Προγράμματος είναι:
 1. Η μελέτη της λογοτεχνίας ως μέσου διαφύλαξης των γλωσσών/ πολιτισμών.
 2. Η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών/πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της Διδακτικής των Γλωσσών.
 3. Η εκπαίδευση εξειδικευμένων μεταφραστών και η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στους τομείς της Μεταφρασεολογίας με έμφαση στη μετάφραση κειμένων που ανήκουν στο χώρο της Λογοτεχνίας και των Επιστημών του Ανθρώπου.
 4. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών/πολιτισμών, των λογοτεχνικών κειμένων και της μετάφρασης ως πράξης.
 5. Η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.
 6. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτημένης με την αρχή της γλωσσικής/πολιτισμικής πολυμορφίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ειδίκευση: Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία

(Language Didactics and New Technologies in Language Communication)
Η ειδίκευση ασχολείται με θέματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών/Πολιτισμών, με θέματα σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην γλωσσική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και με θέματα Διαπολιτισμικότητας και  Πολυγλωσσίας.

Ειδίκευση: Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου

(Translation Studies and Humanities Translation)
Η ειδίκευση ασχολείται με θέματα Μεταφρασεολογίας, μετάφρασης Λογοτεχνίας, με την εκπαίδευση εξειδικευμένων μεταφραστών και την ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στους τομείς της Μεταφρασεολογίας-Μετάφρασης με έμφαση στη μετάφραση κειμένων που ανήκουν στο χώρο της Λογοτεχνίας και στον ευρύτερο χώρο των Επιστημών του Ανθρώπου.

ΓΕΝΙΚΑ

Image
Image
Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. «Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στον Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό χώρο» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να συγκεντρώσουν 120 ECTS που κατανέμονται σε 12 μαθήματα και την τελική διπλωματική εργασία.

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και αναλυτικά είναι οι παρακάτω:

Η έρευνα στις νέες μεθοδολογικές, διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών και πολιτισμών.

Η επιμόρφωση των πτυχιούχων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εξελίξεις στο χώρο της διδασκαλίας των γλωσσών και πολιτισμών και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Η έρευνα στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και στην αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και εκμάθηση των ξένων γλωσσών και πολιτισμών.

Η εκπαίδευση/επιμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της αξιοποίησης των τεχνολογιών στη διδακτική των γλωσσών.

Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής και ελληνικής γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην εκπαιδευτική πράξη.

Η έρευνα στο πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών

Image
0
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
0
ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
0
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
0
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
0
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Client 1
Client 2
Client 3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

logoeng.png

Τηλέφωνο: (+30) 2310-995176,

Fax: (+30) 2310-995172

E-mail: info@frl.auth.gr

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Με την υποστήριξη και τις υποδομές των:

 • Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία (Τομέας Γλωσσολογίας & Διδακτικής)
 • Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας (Τομέας Λογοτεχνίας)
 • Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας Λόγου (Τομέας Μετάφρασης)

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

© 2021 Copyright - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης